برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید

mofradat-02

این فایل شامل الف هایی می باشد که متصل به حرف دیگر می آیند.

برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید

mofradat-03

این فایل هم شامل الف و لام متصل به هم می باشد

برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید