download_btn.png (211×77)


با دریافت و چاپ تصاویر روزنامه دیواری، می توانید مسابقه بهترین روزنامه دیواری نیمه شعبان با 

ساختار یکسان در مدارس برگزار نمایید.