برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید

mofradat-08-1

برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید

mofradat-09-1

برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید