🔻لیست دانش آموزان پذیرفته شده درآزمون نمونه دولتی برای دبیرستان امام خمینی آذرشهرو دببرستان فرزانگان از اخی جهان

🔹پسران

✅ امیر آقاپور  ( محمد ) علوم تجربی [از دبیرستان دهخدا] اخی جهان

 ✅ علی ابولی  ( مجید ) ریاضی فیزیک از [دبیرستان نمونه شهید غفاری آذرشهر]

✅میر هادی موسوی( میر یحیی)علوم تجربی از[دبیرستان دهخدا] اخی جهان

✅محمد حسینقلی زاده ( یحیی )  علوم تجربی از دبیرستان [دهخدا] اخی جهان

✅امیر حسین زاده (ابراهیم) ریاضی فیزیک از [دبیرستان شاهد] آذرشهر

🔹دختران

✅صمد زاده ( صمد ) انسانی [عزتیه] اخی جهان

✅ رحیمی (محمد ) انسانی [عزتیه] اخی جهان