احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ۱ تا ۱۰

احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن علیه السلام: ما تَشاوَرَ قَومٌ إلاّ هُدُوا إلى رُشدِهِم

هیچ قومى با یکدیگر مشورت نکردند مگر آنکه به راه پیشرفت خود رهنمون شدند

تحف العقول، ص ۲۳۳

موضوع حدیث: مشورت


احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن علیه السلام: صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن یُصاحِبوکَ بِهِ

با مردم به گونه اى رفتار کن که دوست دارى با تو آن گونه رفتار کنند

أعلام الدّین، ص ۲۹۷

موضوع حدیث: رفتار آدمی


احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن علیه السلام: إنَّ أَحسَنَ الحَسَنِ الخُلُقُ الحَسَنِ

نیکوترین نیکو ، خُلق نیکو است

الخصال، ص ۲۹

موضوع حدیث: خلق نیکو


احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 1 تا 10

 

امام حسن علیه السلام: مَن عَبَدَ اللّه َ عَبَّدَ اللّه ُ لَهُ کُلَّ شَى ءٍ

هرکس خدا را بندگى کند، خداوند همه چیز را بنده او گرداند

 تنبیه الخواطر، ج ۲، ص ۱۰۸

موضوع حدیث: بندگی


احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن علیه السلام: اللُّؤمُ أن لاتَشکُرَ النِّعمَةَ

پستى آن است که نعمت را سپاس نگویى

تحف العقول، ص ۲۳۳

موضوع حدیث: شکر نعمت


احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 1 تا 10

 

امام حسن علیه السلام: ولَعَمری إنّا لأَعلامُ الهُدى و مَنارُ التُّقى

به جانم قسم که ما پرچم هاى هدایت و نشانه هاى روشن پرهیزگارى هستیم

تحف العقول، ص ۲۳۳

موضوع حدیث: هدایت، پرهیزگاری


احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن علیه السلام: لامُرُوَّةَ لِمَن لاهِمَّةَ لَهُ

بى همّت را مردانگى نباشد

بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۴۱۷

موضوع حدیث: همت، مردانگی


احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن علیه السلام: اَلإخاءُ الوَفاءُ فِی الشِّدَّةِ وَ الرَّخاءِ

نشانه برادرى، وفادارى در سختى و آسایش است

بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۱۱۴

موضوع حدیث: برادری، وفاداری


احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن علیه السلام: مَن عَدَّدَ نِعَمَهُ، مَحَقَ کَرَمَهُ

هرکس احسان هاى خود را برشمرد، بخشندگى خود را تباه کرده است

 همان، ج ۷۴، ص ۴۱۷

موضوع حدیث: احسان، بخشندگی


احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن علیه السلام: اَلمَعروفُ مالَم یَتَقَدَّمهُ مَطَلٌ و لَم یَتبَعهُ مَنٌّ

احسان آن است که تأخیرى در پیش و منّتى در پس نداشته باشد

همان، ج ۷۸، ص ۱۱۵
موضوع حدیث: احسان